-  Họng phun có thể được gắn trên giá đỡ di động hoặc cố định, trên mặt đất hoặc ở một độ cao nhất định

Results 1 - 1 of 1

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114