UCF 9000

Draeger UCF 9000


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Camera nhiệt là hình ảnh nhiệt kết hợp với máy ảnh số. Nó đảm bảo thực hiện được nhiều công việc từ cứu hoả và môi trường chất độc hại theo chuẩn Class 1 Div 2 cho giám sát.

UCF 9000
-

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114