standard-jack-plug

Draeger Standard Jack Plug


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Dành cho kết nối với thiết bị điều khiển C-C4000 C-C5000.

Standard Jack Plug

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114