Van điều khiển dạng van cầu

  • Nhiệt độ và áp suất cao
  • Vận hành em ái