Test gas 60 L, 0.9 % C3H8, 18 % O2/N2


Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger
Hết hàng

Thông số kỹ thuật

6812152

Thông số kỹ thuật

6812152
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger