Test gas 60 L, 0.4 % C5H12, 18 % O2/N2


Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger
Hết hàng

Thông số kỹ thuật

6812153

Thông số kỹ thuật

6812153
Nhà Sản Xuất : DraegerDraeger