Straight Type Diaphragm Valve: 500 series

s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-011s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-008s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-005s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-002

Đặc điểm:

1. Loại van màng có đường dẫn thẳng, mất mát áp suất và lắng động chất lỏng ít

2. Thích hợp cho chất lỏng nhớt, vữa, bùn đặc và chất lỏng chứa chất rắn trôi nổi.

3. Cơ chế chấp hành linh động, có thể vận hành bằng tay, vận hành bằng khí nén, điều khiển luồng và vận hành bằng điện.

Sử dụng:

Nhà máy lọc nước, nhà máy xử lý nước thác