drger_aerotest_simultanhp

Dräger Aerotest SimultanHP
Được sử dụng để xác định chất lượng của không khí hô hấp trong các ứng dụng áp suất cao. Trong sự kết hợp với hệ thống công nghệ kiểm tra hơi dầu cung cấp mức độ chất lượng duy nhât cho việc giám sát không khí nén.