VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG TYVR/VS

VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG TYVR/VS

Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp

Thông số kỹ thuật

TYVR/VS
DN50 - DN350

Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và chất có khả năng gây nổ.

 

Thông số kỹ thuật

TYVR/VS
DN50 - DN350
Nhà Sản Xuất : Korea Steel Power CorpKorea Steel Power Corp