catlic

Cảm biến đo khí tự xúc tác


NHÀ SẢN XUẤT : DRAEGERDRAEGER

Sử dụng đo các khí cháy nổ theo 2 thang đo: %LEL và %Vol CH4. Loại sensor kinh tế này thích hợp cho các ứng dụng đo khí cháy nổ thông thường.

DRAEGER
DRAEGER
Germany

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114