Van bi 2 ngã: chuyên dùng

  • Dùng cho ứng dụng đặc biệt
  • Van bi 02 lớp: lớp ngoài làm nóng hoặc nguội môi chất bằng nước
  • Van bi ty dài: lắp vào vị trí đặc biệt