Van xả khẩn cấp KSEVK

  • Hoạt động thông hơi:
  • Lỗ thông hơi khẩn cấp KSEVK cung cấp giảm áp chân không.
  • Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEVK bắt đầu mở ở áp suất định sẵn làm giảm áp suất.
  .
  .
  .
  .