Van xả khẩn cấp KSEV

  • Hoạt động thông hơi
  • Các lỗ thông hơi khẩn cấp KSEV cung cấp giảm áp chân không
  • Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEV bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất
  .
  .
  .
  .