Ly hợp thắng Stearns

    Ly hợp thắng Stearns thiết kế linh hoạt và tin cậy nhiều tùy chọn có thể là vừa ly hợp vừa thắng hoặc chỉ là ly hợp hoặc thắng.

    .
    .
    .
    .