Van màng thân thẳng: NDV 500 series

   1. Loại van màng có đường dẫn thẳng, mất mát áp suất và lắng động chất lỏng ít
   2. Thích hợp cho chất lỏng nhớt, vữa, bùn đặc và chất lỏng chứa chất rắn trôi nổi
   3. Cơ chế chấp hành linh động, có thể vận hành bằng tay, vận hành bằng khí nén, điều khiển luồng và vận hành bằng điện
   SKU: 1455 Category :
   .
   .
   .
   .