Van hồi lưu chân không KSBJ

  • Được thiết kế để giải phóng các túi khí tích lũy từ hệ thống, trong khi đường ống bị áp lực.
  • KSBJ có chức năng bảo vệ sốc cao và áp suất tăng, búa nước và chất lỏng tràn từ đường ống nước nước.
   Chi phí bảo dưỡng thấp.
  Category :
  .
  .
  .
  .