s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-011s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-008s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-005s_1_vc9_partsitemlist-0_vc9_partsitemlist01-002

Van màng thân thẳng: NDV 500 series


Brand: NDVNDV

Đặc điểm:

1. Loại van màng có đường dẫn thẳng, mất mát áp suất và lắng động chất lỏng ít

2. Thích hợp cho chất lỏng nhớt, vữa, bùn đặc và chất lỏng chứa chất rắn trôi nổi.

3. Cơ chế chấp hành linh động, có thể vận hành bằng tay, vận hành bằng khí nén, điều khiển luồng và vận hành bằng điện.

Sử dụng:

Nhà máy lọc nước, nhà máy xử lý nước thác

NDV
Japan
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114