Falk Lifelign G62

Falk Lifelign Type G62


Brand: RexnordRexnord

Falk Lifelign G62 có 02 tùy chọn ăn khớp một vành răng hoặc ăn khớp 02 vành răng; kết hợp với đĩa thắng hoặc tang trống phù hợp cho các ứng dụng như cẩu trục, băng tải, ...

G62
USA
1010G - 1070G (12 sizes)
24,700 ft-lb (torque load up)

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114