VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG KSBJ

Van hồi lưu chân không KSBJ


Brand: KSPCKSPC

Được thiết kế để giải phóng các túi khí tích lũy từ hệ thống, trong khi đường ống bị áp lực.

KSBJ có chức năng bảo vệ sốc cao và áp suất tăng, búa nước và chất lỏng tràn từ đường ống nước nước.
Chi phí bảo dưỡng thấp.

KSBJ
KSPC
-
DN50 - DN350
Downloads

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114