catlic

Cảm biến tự xúc tác


Brand: DRAEGERDRAEGER

Sử dụng đo các khí cháy nổ theo 2 thang đo: %LEL và %Vol CH4. Loại sensor kinh tế này thích hợp cho các ứng dụng đo khí cháy nổ thông thường.

DRAEGER
DRAEGER
Germany