Draeger X-plore 8000

Draeger X-plore 8000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Dòng thiết bị thơ lí tưởng cho môi trường có nồng độ hơi và khí độc cao, thời gian tiếp xúc với môi trường khí độc dài. ứng dụng trong môi trường hoá chất, phân bón, hoá dầu.

X-plore 8000
-