UCF 7000

Draeger UCF 7000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Dễ dàng cầm tay được hỗ trợ tối ưu hoá hiển thị hình ảnh từ camera sử dụng trong môi trường tăng an toàn (UL Class 1 Division 2) và ở mức cao nhất cho an toàn và tin cậy cho những nơi dễ dàng xảy ra nổ trong điều kiện thường.

UCF 7000
-