Draeger Testor 2100/ Testor 3100

Draeger Testor 2100/ Testor 3100


Brand: DRAEGERDRAEGER

Bộ Testor 2100 và 3100 được sử dụng để kiểm tra nhanh cho thiết bị bảo vệ cá nhân theo tiêu chuẩn EN 136:1998, EN 137:2006, vfdb 0804

testor 2100/3100
-