spc-3800

Draeger SPC 3800


Brand: DRAEGERDRAEGER

Bảo vệ từ đầu đến chân. Bộ quần áo chống văng bắn hoá chất, ngăn ngừa tiếp xúc với hoá chất rắn và chất lỏng được sử dụng trong các ngành công nghiệp và vận chuyển dầu hoặc bồn chứa hoá chất.