drger_oxygen_booster_dobh_

Draeger Oxygen Booster DOBH


Brand: DRAEGERDRAEGER

Nhỏ, mạnh mẽ hiệu quả: thiết bị di động Dräger Oxygen Booster DOBH là trạng thái đơn với piston hai hành trình, với nền tảng ứng dụng độc lập mạnh và tạo ra áp lực oxy cao cho bình.