Draeger LAR 7000

Draeger LAR 7000


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị là một bộ máy lặn rất linh hoạt cho tất cả các khịa cạnh của lặn nước nông và lĩnh vực của ứng dụng lặn, bao gồm VSW-MCM và lặn từ tàu ngầm.