drger_fgt_5400_1067082932

Draeger FGT 5400


Brand: DRAEGERDRAEGER

Thiết bị lặn được thiết kế lâu dài với bề dày kinh nghiệm về thiết bị thở lặn trong quân đội. Trong tiêu chuẩn hoạt động của Dräger FGT 5400 sử dụng kết hợp khí như chuẩn của NATO "B","C" hay "D".