cps7800

Draeger CPS 7800


Brand: DRAEGERDRAEGER

Quần áo chống hoá chất dùng cho công nghiệp, có thể đeo mặt nạ và bình thở bên ngoài. Quần áo dạng kín khí, có thể chống được các chât  độc như Clo.