S20 (IP20) I/O system for the control cabinetFieldbus couplersAnalog input modulesAnalog output modulesDigital input modulesDigital output modulesTechnology modulesTemperature modulesBoost modulesCommunication modulesSafety modules

S20 (IP20) Hệ thống I/O cho tủ điều khiển


Brand: BOSCH REXROTHBOSCH REXROTH

S20 mức bảo vệ IP20 là bộ công cụ I / O có thể mở rộng linh hoạt, cho thời gian chu kỳ ngắn nhất cũng như độ chính xác cao nhất và đảm bảo luồng dữ liệu thời gian thực giữa bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi - cho dù cục bộ trên điều khiển XM.