VAN XẢ KHẨN CẤP KSEVK

VAN XẢ KHẨN CẤP KSEVK


Brand: KSPCKSPC

Hoạt động thông hơi:

Lỗ thông hơi khẩn cấp KSEVK cung cấp giảm áp chân không.
Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEVK bắt đầu mở ở áp suất định sẵn làm giảm áp suất.

KSEVK
KSPC
-
400, 450, 500 và 600mm
Downloads