VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG TYVR/VS

VAN HỒI LƯU CHÂN KHÔNG TYVR/VS


Brand: KSPCKSPC

Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và chất có khả năng gây nổ.

 

TYVR/VS
KSPC
-
DN50 - DN350
Downloads