Tuýp đo khí

Tuýp đo khí H2S
Tuýp đo khi độc H2S Draeger với nhiều thang đo khác nhau, kết quả đo chính xác, dễ sử dụng; có thể sử dụng với bơm hút cầm tay hoặc bơm hút tự động (Accuro 2000)

  • Hydrogen sulphide - PN: CH28201 - Thang đo: 0.2 - 0.7 %vol
  • Hydrogen sulphide - PN: CH28101 - Thang đo: 0.02/0.2 - 0.07/7 %vol
  • Hydrogen sulphide - PN: 8101461 - Thang đo: 0.2 - 5 ppm
  • Hydrogen sulphide - PN: 8101991 - Thang đo: 0.2 - 6 ppm
  • Hydrogen sulphide - PN: 6728041 - Thang đo: 0.5 - 15 ppm
  • Hydrogen sulphide - PN: 6719001 - Thang đo: 1 - 200 ppm
  • Hydrogen sulphide - PN: 8101831 - Thang đo: 1 - 200 ppm
  • Hydrogen sulphide - PN: CH29101 - Thang đo: 100 - 2000 ppm
  • Hydrogen sulphide - PN: 8101211 - Thang đo: 2 - 40 %vol

 

country_Afghanistan_1