yox

Khớp nối thủy lực YOX
YOX fluid coupling

YOX
YOX
China

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114