Showing all 5 results

Các loại cảm biến dành cho Hệ thống phát hiện khí

Cảm biến là bộ phận quan trọng nhất của thiết bị phát hiện khí. Bộ phận cảm biến của thiết bị phát hiện khí chuyển đổi các biến số đo được, ví dụ như nồng độ khí, thành tín hiệu điện bằng cách sử dụng các quá trình hóa học hoặc vật lý tùy thuộc vào loại cảm biến khí. Dräger cung cấp nhiều loại cảm biến khí khác nhau cho các hệ thống phát hiện khí cố định.

.
.
.
.