Showing all 3 results

Bạc đạn cam, con lăn cam thương hiệu McGill

Thương hiệu McGill bạc đạn cam con lăn cam

Bạc đạn cam McGill với thiết kế độ chính xác cao, giảm thiểu chi phí vận hành; đáp ứng nhiều ngành công nghiệp khách nhau. Dòng bạc đạn cam McGill CAMROL đươc giới thiệu năm 1905, từ đó đến này dòng bạc đạn này đã có hơn 1400 cấu hình khác nhau.

Ngoài ra các dòng khác CAMROL®, TRAKROL®, CAGEROL®, GUIDEROL®, SPHERE-ROL® cũng phổ biến trên thị trường và nhiều khách hàng đang sữ dụng.

.
.
.
.